welcome to DELIGHT ENTERPRISE LTD.
Email: delight2544@gmail.com
Mobile. 66-(0)87-678-3399,
66-(0)81-622-3723 ปริษา จิระนนทนาท (บี)

DELIGHT ENTERPRISE LTD > Products > คอนกรีตผสมเสร็จนครหลวง

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการก่อสร้าง อาคาร และ สาธารณุปโภค ต่างๆ ตั้งแต่ ขนาดใหญ่ จนถึง ขนาดเล็ก เช่น อาคาร บ้านเรือน สะพาน และ เขื่อน ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วนคือ วัดสุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์และน้ำ ผสมกับ วัสดุผสม ได้แก่ ทราย หิน หรือ กรวด และสารผสมเพิ่มต่างๆ เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งนานพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่แล้ว จะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก ทั้งนี้จะแปรไปตามอายุของคอนกรีต ที่เพิ่มขึ้น

ช่วงที่วัสดุต่างๆผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง เราเรียกคอนกรีตช่วงนี้ว่า คอนกรีตสด (Fresh concrete)หลังจากเทเข้าแบบคอนกรีตจะเริ่มก่อตัวและแข็งตัวขึ้นตามลำดับจนถึงสภาพที่ใช้งานได้ โดยในช่วงของการก่อตัวและแข็งตัว แล้ว เราเรียกว่าคอนกรีตแข็งตัว (Hardened concrete)

คอนกรีต โดยทั่วไปประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ น้ำ มวลรวม และ สารผสมเพิ่ม ต่างๆ โดยมีอัตราส่วนของวัตถุดิบโดยปริมาตร โดยประมาณดังนี้
+ มวลรวม (ทราย +หิน ) 70%
+ ปูนซีเมนต์ 11%
+ ฟองอากาศ 2%
+ น้ำ 17%

คอนกรีตสด
ประกอบด้วยของแข็ง ได้แก่ มวลรวม และปูนซีเมนต์ ที่แขวนลอยอยู่ในของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ คุณสมบัติที่สำคัญของคอนกรีตสด คือ ความสามารถทำงานได้ ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติ หรือพฤติกรรม การเสียรูปของคอนกรีตภายใต้แรงกระทำ

ปัจจัยที่มีผลต่อคอนกรีตสด ขึ้นอยู่กับส่วนผสม ได้แก่ ปริมาณน้ำ คุณสมบัติของมวลรวม ชนิดของปูนซีเมนต์ วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต และสารผสมเพิ่ม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับระยะเวลา และอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมอืนๆ เช่น ความชื้นและอุณหภูมิ

คอนกรีตผสมเสร็จ หมายถึง คอนกรีตที่ถูกชั่ง ตวง ตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ และถูกผสม ที่หน่วยผลิตคอนกรีต และถูกส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างในสภาพที่สด และยังไม่แข็งตัว พร้อมใช้งานได้ทันที

โดยทั่วไปมีวิธีการผลิต 3 วิธี
1. คอนกรีตผสมเสร็จจากหน่วยผลิต (central mixed concrete) เป็นคอนกรีตที่ถูกผสม ให้เสร็จในเครื่องผสมแบบอยู่กับที่ และถูกส่งไปทางรถกวน (Truck Agitator) หรือ รถผสม (Truck Mixer) ที่ใช้ความเร็วรอบหมุนเท่ากับรอบกวนคอนกรีต
2. คอนกรีตที่ผสมเสร็จบางส่วนจากหน่วยผลิต (Shrink-Mixed Concrete) เป็นคอนกรีตที่ถูกผสมเพียงบางส่วน ในเครื่องผสมแบบอยู่กับที่และจะผสมจนเสร็จสมบูรณ์ในรถผสมคอนกรีต
3. คอนกรีตที่ผสมเสร็จด้วยรถผสม (Truck-Mixed Concrete) เป็นคอนกรีตที่ถูกผสมตั้งแต่ต้นจนเสร็จ ในรถผสมคอนกรีต


DELIGHT ENTERPRISE LTD.
189/3 Watcharaphon Rd., Bangkhen District, Bangkok 10220, Thailand

Tel: 66-(0)2-791 9681-3
Fax: 66-(0)2-791 9680
Mobile: 66-(0)87-678-3399
Email: delight2544@gmail.com

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
© COPYRIGHTS 2016 DELIGHT ENTERPRISE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.